Adatvédelem

A jelen adatkezelési nyilatkozat az Alcon Hungária Kft. (a továbbiakban Alcon) weboldalaira vonatkozik. Az Alcon „személyes adatnak” minősülő információkat kezel Önnel kapcsolatosan és az Alcon kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak és magánéletének védelmére.

Az Alcon Hungária Kft. [Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.] felel az Ön személyes adatainak kezeléséért, és dönti el, hogy milyen célból és milyen módon történik az adatkezelés, ezáltal „adatkezelőként” jár el. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban a többes szám első személyű névmások („mi”, „nekünk”, stb.) az Alcon Hungária Kft. -ra vonatkoznak.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat két részből áll. Az I. rész gyakorlati információkat tartalmaz azon konkrét személyes adatokkal kapcsolatban, amelyeket akkor kezelünk, amikor [Ön meglátogatja honlapunkat továbbá tájékoztatást nyújt az adatkezelés céljával és módjával kapcsolatban. A II. rész általánosabb jellegű információkat tartalmaz azokkal az általános műszaki, illetve ügyleti személyes adatokkal kapcsolatban, amelyeket mi a honlapjaink látogatóival kapcsolatban kezelünk, továbbá itt nyújtunk tájékoztatást az Ön személyes adatainak kezelésének jogalapját illetően, valamint az Önnel kapcsolatban gyűjtött minden személyes adatra vonatkozó jogait illetően.

Arra kérjük, olvassa át alaposan a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot. Ha bármilyen további kérdése lenne a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a privacy@alcon.com email címen.

 

I. rész – Alapvető információk
Az Alcon Hungária Kft. kezeli az Ön személyes adatait amikor Ön meglátogatja a www.alconmulencse.hu honlapunkat. A www.alcon.hu weboldal elsődleges célja, hogy az Alcon Hungária Kft. által forgalmazott termékekről, valamint az Alcon Hungária Kft. tevékenységéről nyújtson tájékoztatást a honlap látogatói számára.

A gyűjtésre kerülő konkrét személyes adatok
Ennek érdekében az Ön alábbi személyes adatait gyűjtjük: 

 • általános és személy azonosító adatok (mint például teljes név, titulus, email és/vagy postai cím, telefonszám) amelyet Ön önkéntesen megad részünkre, Ön a www.alconmulencse.hu weboldalon valamint emailben az Alcon részére; pl.: minőségi észrevétel; mellékhatás-bejelentés; 

Ezeket az adatokat vagy közvetlenül Öntől kaptuk (pl.: egy webes űrlap kitöltésekor vagy egy honlappal való interakció során).

A konkrét célok, amelyek érdekében szükségünk van az Ön személyes adataira

A gyűjtött adatokat az alábbi célokra használjuk fel: 

 • az Alcon Hungária Kft. által forgalmazott termékekhez kapcsolódó mellékhatás bejelentések adminisztrációja, kivizsgálása, és nyomon követése, érintett Hatóságok részére történő továbbítása;
 • az Alcon Hungária Kft. által forgalmazott termékekhez kapcsolódó minőségi észrevételek bejelentésének adminisztrációja, kivizsgálása, és nyomon követése, érintett Hatóságok részére történő továbbítása;
 • az Alcon Hungária Kft. által forgalmazott termékekhez kapcsolódó kérdések megválaszolása.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyűjtött adatokat számos egyéb általános célra is felhasználhatjuk (pl.: a honlap felhasználásának mérésére), ahogy az a II. részben részletezésre kerül.

Konkrét harmadik személyek, akikkel megoszthatjuk az Ön személyes adatait

Az alábbi harmadik személyekkel osztjuk meg az Ön személyes adatait:

 • Az Ön kezelőorvosa, gyógyszerésze, egészségügyi szolgáltatója továbbá az érintett hatóságok; 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben meg kell osztanunk az adatait más címzettekkel is (pl.: az Alcon Csoport valamely egyéb tagjával, ha az adatot gyűjtő jogi személy nem azonos az adatot kezelő jogi személlyel), azonban ez minden esetben szigorú feltételek szerint történik, ahogy azt a II. részben részletesen bemutatjuk.

Adattárolás időtartama

A fenti személyes adatokat és a II. részben felsorolt személyes adatokat csak az alábbi időtartamig őrizzük: Az Ön személyes adatait a jogszabályokban rögzített időtartamig illetőleg jogos érdekeinknek megfelelően őrizzük meg.

Sütik (cookies) és egyéb hasonló technológiák

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a II. részben felsorolt általános célokra a szokásos sütiket és egyéb technológiákat is alkalmazzuk (pl.: a honlapunk vagy alkalmazásunk megfelelő működésének biztosítása érdekében).

Kijelölt kapcsolattartó

Ha bármilyen további kérdése lenne a személyes adatai fentiek szerinti kezelésével kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a privacy@alcon.com email címen.

 

II. rész – Általános információk

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat alábbi második részében részletesebben meghatározzuk azokat az eseteket, amelyek kapcsán az Ön személyes adatait kezeljük, továbbá elmagyarázzuk az Ön ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

 1. Milyen jogalapon kezelhetjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeljük, amennyiben az adott célhoz megfelelő jogalapot biztosít. Ennek megfelelően kizárólag az alábbi jogalapok alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait:

  • ha megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását;
  • ha az adatkezelés valamely, az Ön irányában fennálló szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve az Ön kérése szerinti szerződés-előkészítő lépések megtétele érdekében szükséges;
  • ha az adatkezelés a jogszabályok vagy szabályozó hatóságok által előírt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges; vagy
  • ha az adatkezelés valamely jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, és ez nem érinti indokolatlan mértékben az Ön érdekeit vagy alapjogait és szabadságjogait.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatainak a fenti utolsó jogalap szerinti kezelése esetén minden esetben igyekszünk fenntartani az egyensúlyt a mi jogos érdekeink és az Ön adatvédelmi szempontjai között. Alább felsorolunk pár példát az ilyen „jogos érdekek” alapján történő adatkezelési tevékenységre:

   • költséghatékony szolgáltatások előnyeinek kiaknázása (pl.: dönthetünk úgy, hogy bizonyos szolgáltatók által nyújtott platformokat használunk az adatok kezelésére);
   • termékeink és szolgáltatásaink felkínálása vevőink részére;
   • csalás- vagy bűncselekmények-, illetve a szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása, valamint az informatikai rendszerünk, architektúránk és hálózatunk biztonságának megőrzése;
   • üzleti tevékenységünk bármely részének vagy eszközeinknek értékesítése, vagy az üzleti tevékenységünk egészének vagy bármely részének vagy eszközeink felvásárlásának elősegítése harmadik személyek részére; valamint
   • vállalati és társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseink elérése.
 1. Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz és kik részére kerülnek azok továbbításra?

Nem értékesítjük, nem hozzuk nyilvánosságra és nem továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik személyek részére, kivéve a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt esetekben.
Tevékenységünk során, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal megegyező célból, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat I. részében meghatározott konkrét harmadik személyek, illetve az alábbi címzettek hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, illetve azok részükre továbbításra kerülhetnek, amennyiben ez szükséges a meghatározott célok eléréséhez:

  • saját munkatársaink (beleértve az Alcon Csoport munkatársait, osztályait vagy egyéb tagjait);
  • a részünkre termékeket és szolgáltatásokat nyújtó egyéb beszállítóink és szolgáltatóink;
  • a részünkre informatikai rendszereket, felhő szolgáltatásokat, adatbázisokat nyújtó szolgáltatóink, valamint tanácsadóink;
  • a velünk közösen szolgáltatásokat vagy termékeket nyújtó üzleti partnereink;
  • bármely olyan harmadik személy, aki részére engedményezzük, illetve akivel megújítjuk bármely jogunkat vagy kötelezettségünket; 
  • üzleti tevékenységünk vagy eszközeink bármely részének értékesítése vagy átruházása esetén tanácsadóink és külsős ügyvédeink

A fenti harmadik személyeket szerződéses kötelezettség terheli az Ön személyes adatainak védelmét és titokban tartását illetően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Bizonyos esetekben nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozó hatósági, bűnüldözési, köztestületi szervek vagy bíróságok hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, illetve azok továbbításra kerülhetnek a részükre, feltéve, hogy valamely irányadó jogszabály minket erre kötelez, illetve amennyiben a fenti szervek minket erre felszólítanak.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az általunk Öntől gyűjtött személyes adatok az Alcon Hungária Kft. székhelye szerinti országtól eltérő olyan országban kerülnek feldolgozásra, hozzáférésre vagy tárolásra, ahol nem tudják biztosítani ugyanazt a védelmet a személyes adatok számára.

Abban az esetben, ha más joghatóság szerinti külső társaságok részére továbbítjuk az Ön személyes adatait, az alábbi intézkedésekkel biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét: (i) az Alcon Hungária Kft.-re irányadó helyi adatvédelmi jogszabályok szerinti védelmi szint alkalmazása által, (ii) a saját szabályzataink és szabványaink szerinti eljárások alkalmazása által, valamint (iii) az Európai Gazdasági Térségen belül (azaz EU tagországok, plusz Izland, Liechtenstein és Norvégia, a továbbiakban: EGT) található Alcon Hungária Kft. esetén, ellenkező értelmű rendelkezés hiányában, kizárólag az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződéses Modelllauzulák alapján továbbítjuk az Ön személyes adatait. Ön jogosult további információt kérni a nemzetközi személyes adat továbbításokkal kapcsolatban, és kérheti az alkalmazott megfelelő garancia másolatának átadását az alábbi 6. pontban foglalt jogai gyakorlása által. 

 

 1. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosítottunk az Ön személyes adatai megfelelő szintű biztonsága és védelme érdekében.
Ezek az intézkedések az alábbiak figyelembevételével kerültek kialakításra:

  • a legkorszerűbb technológia;
  • a megvalósítás költségei;
  • az adatok természete; valamint
  • az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok.

Ezek célja az adatok véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítése vagy módosítása, a véletlenszerű adatvesztés, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, valamint az adatkezelés bármely egyéb jogellenes formája elleni védekezés.
Ezen felül az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi kötelezettségeknek is megfelelünk: 

 

  • kizárólag a fenti célok elérése érdekében szükséges, elégséges, releváns és nem túlzott mértékű személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk;
  • biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai naprakészek és pontosan legyenek (az utóbbi tekintetében időnként kérhetjük Öntől, hogy erősítse meg az Önnel kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokat, valamint eseti jelleggel értesítsen minket, amennyiben bármely változás történt az Ön személyes körülményeit illetően, ezáltal biztosíthatjuk az Ön személyes adatai  naprakészségét); valamint
  • az Ön által önként átadott különleges adatokat az irányadó adatvédelmi szabályok alapján, szigorúan a fent meghatározott vonatkozó célok szerint vagyunk jogosultak kezelni, azzal, hogy az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá és kezelhetik azokat, egy olyan képviselőnk felügyelete alatt, akire szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik.
 1. Meddig őrizzük az Ön személyes adatait?

Kizárólag addig őrizzük az Ön személyes adatait, ameddig az szükséges a vonatkozó adatgyűjtés szerinti cél elérése, illetve a jogi vagy szabályozó hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében. 
Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat I. része ettől eltérően nem rendelkezik, a megőrzési időtartam 24 hónap azt követően, hogy Ön utolsó alkalommal használta az érintett honlapot, illetve ahhoz hozzáfért. Amikor ez az időtartam lejár, az Ön személyes adatait töröljük az aktív rendszereinkből.

 

 1. Hogyan használjuk a sütiket és egyéb hasonló technológiákat a honlapjainkon?

5.1    Sütik (cookies)

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket akkor küldünk az Ön számítógépére, amikor Ön meglátogatja honlapjainkat. A sütiket a fenti célok érdekében, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban alkalmazzuk.

Nem alkalmazunk sütiket az egyes látogatók nyomon követésére vagy az Ön azonosítására, hanem kizárólag olyan hasznos információk szerzésére a honlap használatával kapcsolatban, amelyek segítik ezek folyamatos fejlesztését a felhasználóink javára. A sütik által generált személyes adatok névtelen formában kerülnek gyűjtésre, és az ilyen adatkezelésre vonatkozóan Önt megilleti a tiltakozás joga, ahogy az alábbiakban meghatározásra kerül.

Különösen, az alábbi szokásos süti típusokat is alkalmazhatjuk:

  • felhasználói felület testreszabási sütik (azaz: az Ön preferenciáit megjegyző sütik);
  • hitelesítő sütik (azaz: olyan sütik, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy a honlapjaink elhagyását követően, az oda történő visszatérés alkalmával Önnek ne kelljen újra azonosítania magát);
  • videó lejátszó sütik (azaz: a videó vagy audió tartalmak lejátszásához szükséges adatokat és az Ön preferenciáit tároló sütik);
  • saját analitikai sütik (azaz: olyan sütik, amelyek megjegyzik az Ön által meglátogatott oldalakat és információt nyújtanak az ezen oldalakkal folytatott interakcióit illetően); valamint
  • harmadik fél analitikai sütik (azaz: harmadik személy szolgáltatóktól származó sütik, amelyek követik a mi honlapunk statisztikáját és fordítva).

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy az figyelmeztesse Önt, ha eszközére sütiket küldenek. Amennyiben Ön egyáltalán nem akar sütiket kapni, úgy a böngészője vonatkozó beállításait aktiválva Ön az összes sütit vissza tudja utasítani. Végezetül, Ön a már megküldött sütiket is tudja törölni.

A sütiknek az Ön eszközén való kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük olvassa el a böngészője „Súgó” funkcióját, vagy látogasson el a www.aboutcookies.org oldalra (ez egy külső link), amely teljeskörű információt tartalmaz a sütik kezelését illetően a különböző böngészőkben.

 

5.2    Egyéb technológiák

A honlapjainkon egyéb technológiákat is használhatunk az Ön személyes adatai gyűjtése és kezelése érdekében, a fent meghatározott célokra, beleértve: 

  • Internetes tag-ek (mint például: action tag-ek, single-pixel GIF-ek, clear GIF-ek, láthatatlan GIF-ek és 1-by-1 GIF-ek, amelyek a felhasználói látogatások nyomon követését lehetővé tevő technológiák); valamint
  • Adobe Flash technológia (beleértve: Flash Local Shared Objects, kivéve, ha Ön más beállítást alkalmazott). 
 1. Milyen jogok illetik meg Önt és hogyan tudja ezeket gyakorolni?

Önt az alábbi jogok illetik meg, a jogszabályok által meghatározott feltételek szerint és korlátok között: 

  • az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférés joga, és amennyiben az Ön megítélése szerint bármely Önre vonatkozó információ helytelen, elavult vagy hiányos, Ön jogosult az érintett adat javítását vagy frissítését kérni;
  • az Ön személyes adatai törlésének kérésére vonatkozó jog, vagy azok kezelésének korlátozása konkrét adatkezelési kategóriákra;
  • az Ön hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonására való jog, a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érintve; 
  • a tiltakozáshoz való jog az Ön személyes adatainak kezelése ellen, részben vagy egészben; 
  • a tiltakozáshoz való jog a közvetlen üzletszerzési célú kommunikáció ellen; valamint
  • az adathordozhatóság kérésére vonatkozó jog, azaz Ön kérheti, hogy az Ön által a részünkre átadott személyes adatokat adjuk vissza az Ön részére vagy továbbítsuk azokat egy választása szerinti személy részére, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, anélkül, hogy ezt akadályoznánk, az Ön titoktartási kötelezettsége mellett. 

Azonban felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos körülmények között a sütik elfogadásának visszautasítása, illetve az Ön böngésző beállításai hatással lehetnek az Ön böngészési élményére és megakadályozhatják a honlapunk bizonyos funkcióinak használatát.

Ha bármilyen kérdése van, illetve ha a fenti jogait szeretné gyakorolni, kérjük küldjön e-mailt a privacy@alcon.com email címre.

Amennyiben Ön nem elégedett a személyes adatainak kezelésével, kérjük a kérelmét címezze az Adatvédelmi tisztviselőnk részére

Adatvédelmi tisztviselő email címe: alcon.privacy@alcon.com

Adatvédelmi tisztviselő levelezési címe: 
Svájc 1214 Vernier-Geneva Chemin de Blandonnet 8 Pf.:
aki ki fogja vizsgálni az Ön kérését.

Az Ön fent meghatározott jogain kívül minden esetben joga van panaszt benyújtani

 • az Adatkezelő részére postai levélben vagy emailben az Adatkezelő fentiekben rögzített elérhetőségein;
 • az illetékes adatvédelmi hatóság részére. (Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elérhetőségei: www.naih.hu Telefonszám: +36 (1) 391 1400)
 1. Milyen műszaki és ügyleti adatokat gyűjtünk Önről?

7.1    A műszaki és ügyleti adatok kategóriái
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat I. része alapján Önnel kapcsolatban gyűjtött információkon kívül mi olyan különböző típusú általános műszaki és ügyleti személyes adatokat is gyűjthetünk Önről a honlapjaink Ön által történő használata során, amelyek a honlapjaink megfelelő működéséhez szükségesek, beleértve az alábbiakat:

  • az Ön böngészőjével és eszközével kapcsolatos információk (pl.: internetszolgáltató domain-je, böngésző típusa és verzió száma, operációs rendszer és platform, képernyő felbontás, eszköz gyártója és modellszáma); 
  • a honlapunk használatára vonatkozó statisztika (pl.: információ a meglátogatott oldalakról, keresésekről, a honlapunkon eltöltött időről); 
  • felhasználási adatok (azaz: a honlapunkhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, a letöltött fájlok); 
  • az Ön eszközének földrajzi helyzete, amikor Ön a Weboldalt használja (kivéve, ha Ön inaktiválta ezt a funkciót az eszköz beállításainak módosításával); valamint 
  • általánosságban, bármely információ, amelyet Ön számunkra átad a honlapunk használata során.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szülő vagy törvényes képviselő előzetes hozzájárulásának beszerzése nélkül [16] év alatti kiskorú személyek személyes adatait tudatosan és szándékosan sohasem gyűjtjük, ezeket nem használjuk fel illetve ezeket nem hozzuk nyilvánosságra.

7.2    Miért gyűjtünk műszaki és ügyleti adatokat?

Az Ön személyes adatait minden esetben valamilyen konkrét cél érdekében kezeljük, és csak olyan személyes adatot kezelünk, amely releváns az adott cél elérése szempontjából. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat I. részében már felsorolt célokon kívül, valamely honlapunk használata során gyűjtött személyes adatait mi az alábbi általános célokra is használjuk: 

  • felhasználóink kezelése (pl.: regisztráció, fiók kezelés, kérdések megválaszolása, műszaki támogatás nyújtása); 
  • honlapunk kezelése és továbbfejlesztése (pl.: szerver problémák diagnosztizálása, forgalom optimalizálása, web oldalak integrálása és optimalizálása, ahol szükséges);
  • a honlapunk használatának mérése (pl.: forgalmi statisztika készítése, a felhasználók viselkedésével és az általuk meglátogatott oldalakkal kapcsolatos információ gyűjtése által);
  • az Ön felhasználói élményének javítása és személyre szabása, az Ön személyére szabott tartalom kialakítása (pl.: sütik alkalmazása által emlékezve az Ön választásaira és preferenciáira); 
  • tartózkodási hely alapú, személyre szabott szolgáltatások és tartalom küldése az Ön részére;
  • termékeink és szolgáltatásaink minőségének javítása, üzleti tevékenységünk bővítése; 
  • honlapjainkkal kapcsolatos csalás, jogsértés vagy egyéb lehetséges visszaélés figyelemmel kísérése és megelőzése; 
  • válaszadás az arra jogosult hatóságoktól vagy bíróságoktól érkezett hivatalos megkeresésekre;
  • informatikai erőforrásaink kezelése, beleértve az infrastruktúra kezelést és üzletfolytonosságot is;
  • a társaság gazdasági érdekeinek megőrzése, valamint a megfelelés és jelentéstételi kötelezettség teljesítésének biztosítása (például a saját szabályzatainknak és a helyi jogi előírásoknak való megfelelés, adók és levonások, állítólagos kötelezettségszegési, csalási ügyek kezelése, auditok lefolytatása, védelem peres eljárásban);
  • archiválás és nyilvántartás; valamint
  • a jogszabályok és hatóságok által előírt bármely egyéb cél.
 1. Hogyan értesül Ön az Adatvédelmi Nyilatkozatunk módosításairól? 

Előzetesen fogjuk értesíteni Önt a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt személyes adatok kezelésére vonatkozó bármely módosításról vagy kiegészítésről, a szokásos kommunikációs csatornáinkon keresztül (pl.: e-mailben) küldött egyedi értesítés útján, valamint honlapjainkon keresztül (bannereken, felugró ablakokon vagy egyéb értesítési mechanizmusok révén).